Forum forum dla studentów resocjalizacji Strona Główna forum dla studentów resocjalizacji
forum studentów II roku resocjalizacji w Kolegium Nauczycielskim
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Resocjalizacja skumulowane materiały

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum dla studentów resocjalizacji Strona Główna -> Egzaminy, materiały pomocnicze
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Adam
Dołączył: 24 Sty 2007
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Radostowice

PostWysłany: Czw 19:09, 31 Maj 2007    Temat postu: Resocjalizacja skumulowane materiały

Pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się przezwyciężaniem trudności wynikających ze stanu osobowości wychowanka,który w sposób antagonistyczno –destrukcyjny ustosunkowuje się do oczekiwań społecznych wyrażających interesy społeczeństwa .Twórca pedagogiki specjalnej i autorką koncepcji wychowania resocjalizującego jest Maria Grzegorzewska. Pedagogika resocjalizacyjna wyodrebniła się z pedagogiki specjalnje.Traktuje się resocjalizajce jako nauke teoretyczna oraz jako nauke praktyczną. W pedagogice reso. spotykamy się z trzema odmianami sformuowań, okreslającymi jej status poznawczy i praktyczny, a mianowice:ocenami i sądami wartościującymi,wynikającymi z przyjętego ideału wychowawczego,z twierdzeniami opisowo- wyjaśniającymi formułowanymi na podstawie uogólnien wyników badań,obserwacji, eksperymentów, z zaleceniami metodycznymi, wskazującymi najbardziej optymalne sposoby realizacji celów profilaktycznych lub resocjalizacyjnych.
W zakres pedagogiki resocjalizacyjnej wchodza 3 warstwy funkcjonalne:a)aksjologia wraz z teleologią wychowania(określają nadrzędne wartości8 i cele oddziaływania interwencyjnego), b)teoria wychowania(mówi o zależnościach między istotnymi dla tego oddziaływania zmiennymi niezaleznymi,pośredniczącymi i zależnymi) c)metodyka oddziaływania wychowawczego(natomiast projektuje i określa optymalne,racjonalne uzasadnione sposoby modyfikacji rzeczywistości wychowawczej
Aksjologia resocjalizacji:obserwuje się trend do eliminacji instytucji resocjalizujących i zastąpienie ich instytucjami wychowawczymi otwartymi na współprace ze środowiskiem naturalnym lub resocjalizowania w środowisku otwartym, stosowanie „reguł minimalnej interwencji” oraz „normalizacji”oddziaływań wobec dzieci i młodzieży,akceptowanie podmiotowości wychowanka,jego indywidual. i odrębności psychologicznej,określenie celów wychowania poprzez odwołanie się do naturalnych faz i praw rozwoju społeczno-moralnego dzieci i młodzieży a nie do dominującej roli ideologii społecznej.
Teoria oddziaływań resocjalizujących:
Teoria uczenia się,teoria rół społecznych, psychologiczna teoria postaw,teoria rozwoju społecznego,teoria rozwoju dojrzałości interpersonalnej,związku z osobowością człowieka jego skłonnościami do zachowań przestępczych.Modele resocjalizowania:
a)indywidualistyczny-zakłada indywidualne podejście do każdego nieletniego w jego specyficznych uwarunkowaniach psychospołecznych mających swe negatywne reperkusje na poziomie społeczne adaptacji
b)społeczny(interakcyjny)-zakłada że przebudowa zachowań jednostki zależy przede wszystkim od czynników natury społecznej i kulturowej.
Szkoły resocjalizacji:a)szkoła wywodząca się z działalności i pisarstwa Marii Grzegorzewskiej-działająca głównie w założonym przez nia Panstwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Wraszwie.Główne osiągnięcia i kierunki zainteresowań:określenie istoty niedostosowania społecznego , poszukiwanie najbardziej skutecznych metod oddziaływania pedagogicznego, opracowanie zasad i metod tzw. Ortodydaktyki.Koncepcje te stworzył Otton Lipkowski. b)Szkoła krakowska stworzona przez Jana Konopnickiego Osiągnięcia: próby uściślenia definicji niedostosowania społecznego, opracowanie narzędzi diagnostycznych do wykrywania dzieci niedostosowanych społecznie
c)Szkoła warszawska Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego Osiągnięcia: przeformowanie wielu definicji w język prakseologii,tworzenie teorii dal praktyki Od 1971 r. Wyodrebniono pedagogike resocjalizacyjna jako nauke d) Wrocławska Szkoła kryminologii kierowana przez Lidię Mościcka Nieprzystosowanymi społecznie nazywamy te osoby,które bądź nie są zdolne do pełnienia ról społecznych bądź tez nie są do tego skłonne(mamy do czynienia z wykolejeniem społecznym) Wykolejenie społeczne to względnie trwałe, negatywne ustosunkowanie się do oczekiwań społecznych, konstytuujących tzw.”role społeczne”.Wg Czapówa wykolejenie społeczne oznacza trój elementowy konstrukt teoretyczny obejmujący: 1.manifestacje wykolejeniatj. Antagonistyczno-destruktywne zachowania i postawy człowieka a)zachowania asocjalne-wyobcowanie z życia społecznego b) zachowania dyssocjalne-jednostka ma poczucie wspólnoty z grupą c)zachowania antysocjalne –jednostki nie są związane z nikim ani niczym 2.stany osobowości stanowiące źródło przejawów wykolejenia(osobowość-to złożony,centralny system regulacji ludzkich zachowań)Zmienne które różnicują osobowośc: lęk,syntonia-wpsółbrzmienie emocjonalne z drugim człowiekiem, ogólna konstrukcja osobowości
Im wyższy poziom lęku i syntonii oraz jednocześnie im niższy stopień integracji osobowości, tym zaburzenia mają charakter neurotyczny. Im niższy lęk i syntonia oraz im bardziej zintegrowana osobowość, tym bardziej zaburzenia noszą znamiona psychopatii. Osobowośc neurotyczna :bardzo nasilony lek,nadwrażliwość syntoniczna, niski stopień integracji osobowości neurotycznej. Osobowośc psychopatyczna-brak uczuciowości wyższej, człowiek bez sumienia i poczucia winy,traktuje wszystko instrumentalnie,nie doświadcza miłości,przyjaźni.Odmiany zachowan psychopatycznych:agresywne-instynkt dominacji
Kalkulatywne-dzałania ich są wyrachowane, stosują kłamstwo i oszustwo. Osobowośc agresywno-lekowa-znamiona neurotyczności i psychopatii wystepują równocześnie.3.)przyczyny wykolejenia : przyczyny motywacyjne-(czynniki które skłaniają jednostke do zachowań destruktywnych)wiążą się one zawsze z niezaspokojeniem jakichś doniosłych dla jednostki potrezb przyczyny predyspozycyjne-(czynniki predysponują jednostke do określonych zachowań)-wśród nich znajdują się zarówno czynniki organiczne jak i społeczne. O wykolejeniu społecznym decyduje wystąpienie czynników obu kategorii. Likwidowanie przyczyn wykolejeniapodłoże predyspozycyjne:
a)impulsywnoaś-wynika z przewagi podbudzenia nad hamowaniem,likwidacja poprez odpowiednie ćwiczenie procesów nerwowych b) nieadekwatność-powstaje w wyniku złych doświadczen życiowych człowieka.Likwidacja poprzez ustabilizowanie atmosfery rodzinnej,usunięcie sytuacji trudnych c)dyssocjalnośc-przyczyną było rygorystyczne wychowanie w szkole w domu, blokada inicjatywy jednostki. Likwidacja poprzez ukształtowanie samodzielnosci jednostki,organizacje środowiska z osobami pozytywnymi wychowawczod)antysocjalność- osobowościowym podłożem antysocjalnosci jest psychopatia i socjopatia.Likwidacja poprez izolacje od negatywnych wpływów,kształtowanie nawyków lękowych,wyrównywanie zdolności do odczuwania moralnego podłoże motywacyjne:
a)niezadowolenie z własnej roli życiowej- niezaspokojenie potrzeb jednostki wynikające z pełnionej roli.Likwidacja poprzez tworzenie warunków do zaspokajania porzeb b)nuda- jest wynikiem wewnętrznej pustki jednostki,braku zainteresowań,konsumpcjonizm.Likwidacuja poprez twórczy stosunek do rzeczywistości, tworzenie klimatu radości,organizacja konstruktywnego środowiska. c)alkoholizm i narkomania-genezą są napięcia i leki wywołane stanem niezaspokojenia potrzeb.Likwidaja poprez systematyczne podnoszenie poziomu życia społecznego i kultury osobistej ludzi. d)agresywnosć-rozerwanie związków wzajemnej ufności i współzalezności,które zachodza pomiędzy dzieckiem i jego rodzicami.Likwidacja poprez podniesienie poziomu tolerancji na frustracje,zmiana systemu potrezb, usunięcie negatywnych bodźców Usuwanie zaburzeń osobowościZaburzenia te polegają na wadliwej integracji postaw podopiecznego,która może przyjmować postać:a) integracji agresywnej- właściwa jest osoba wykolejonym ,których pozytywne przekonania o sobie stanowią dla nich wysoką wartość dodatnią ,a ich ustosunkowania mają charakter ekspansywny b) wycofująca- jednostka wycofuje się w sytuacji niepewnosci i lęku.Egoizm,egocentryzm. c)dogmatyczna integracja postaw-jednostak przyjmuje wszystko co prezentują uznane przez nią autorytety odrzucając informacje pochodzące z innych źródeł Utrwalenie rezultatów korektury-polega na uodpornieniu wychowanka na wszelkie negatywne wpływy społeczne z którymi musi się stykać. Uodpornienie wymaga:zmiany przekonania że środowisko w którym przebywa może przyczynić do osiągania wyższych celów, wskazania i włączenia jednostki do środowisk konstruktywnych,wywołania stanu pozytywnej dezintegracji osobowości jednostki Wdrażanie do samowychowania:warunkiem jest samodzielność wychowanka,dążenie do niezależności,dążenie do społecznego uczestnictwa,samokaranie jednostki
Diagnozowanie-plega na sformuowaniu szeregu diagnoz cząstkowych oraz na ich systematycznym opracowywaniu w oparciu o uprzednią analizę symptomów i rozumowanie Diagnoza wychowawcza-składają się na nią: a)diagnoza konstatująca fakty co do których zachodzi ewentualność postępowania celowościowego. Faktami mogą być np.negatywne reakcje jednostki na wymagania i nakazy pełnionych przez nią ról społecznych. Należy w diagnozie: określić rodzaj wystepujących zaburzeń,wykryć mechanizmy prowadzące do zaburzeń,określić możliwie dokładnie udział poszczególnych grup czynników w genezie obserwowanych faktów
Diagnoza ukierunkowująca –polega na sformułowaniu szeregu hipotez i postulatów dających podstawe do podjęcia decyzji co do kierunku i zakresu zamierzonej działalności zamiezronej działalności oraz do strategii i procedury postepowania wychowawczego. Uwzgklędnianie możności realizacji celów,optymalizacja. Diagnoza weryfikująca –ma na celu sprawdzenie prawidłowości uzyskanego obrazu diagnostycznego Po działaniu praktyczneym okazuje się czy postawione diagnozy są słuszne Nieprzystosowanie społeczne i jego pomiar:czym ono jest i jakie są jego wskaźniki empiryczne ,jakie są jego przyczyny i uwarunkowania, jakie mechanizmy wewnętrzne nim sterują,czy pomiar nieprzystosowania jest możliwy, jakie narzędzie pomiarowe byłoby najbardziej właściwe do określania poziomu nieprzystosowania społecznego dzieci i młodziezy Wskaźnikami nieprzystosowania społecznego są wszystkie negatywne lub nieadekwatne reakcje na wymogi i nakazy zawarte w przypisanych im konstruktywnych rolach. Przyjmuje się że najistotniejszy wpływ na przystosowanie do życia w społeczeństwie mają nastepujące role społeczne dziecka w rodzinie,kolegi i rówieśnika ,ucznia w szkole.Drugie załozenie dotyczy konstrukcji listy wskaźników nieprzystosowania społecznego .Trzecie załozenie jest przyczynowo-skutkowym wyjaśnieniem zanotowanych spostrzeżeńdotyczących funkcjonowania dziecka w wymienionych rolach.Skala nieprzystosowania społecznego(SNS)- opracowana przez Lesława Pytke dla dzieci w wieku 13-17 lat.Dla kzadej części skali są odrębni informatorzy.Skałada się z części:nieprzystosowanie dziecka w rodzinie, nieprzystosowanie do życia w grupie rówieśniczej, nieprzystosowanie do życia w szkole, nasilenie zachowań antyspołecznych dziecka,skumulowanie niekorzystnych czynników biopsychicznych,stopień skumulowania czynników tzw.kryminogennych.Podlega to punktacji od ) do 2.Po zakończeniu badania sumuje się uzyskane punkty w poszczególnej skali. Obliczenia przeprowadza się dala każdej cz. skali oddzielnie. Wyniki surowe wpisuje się do odpowiednich rubryk tabeli w arkuszuzbiorczymi posługując się normami stenowymi przelicza się na steny.Osoby z wysokimi wskaźnikami skierowane są na pogłębione badania. Zasady wychowania resocjalizującego-dyrektywy określające jakie warunki muszą być spełnione, żeby reedukacja jednostek była skuteczna. Ogolne zasady dotyczące wychowania resocjalizującego:a)zasada reedukacji- nakazuje dobieranie takich środków wychowawczych,które inspirują procesy uczenia się eliminujące postawy skłaniające do dewiantywnych reakcji negatywnych,wyrażających antagonistyczno desktuktywny stosunek do społeczeństwa.
b)zasada wszechstronnego rozwoju osobowości- funkcjonowanie w wielu rolach społecznych
c)zasada traktowania penitencjarnego-upoważnia do pewnej kontroli nad wychowankami oraz uwzględnia fakt, że osoby popełniające przestępstwa są potępiane przez znaczą cześć społeczeństwa,którzy się ich boja. Zasady postępowania dotyczące strategii wychowania resocjalizującego: a) oddziaływanie etiotropowo –reedukacyjne -polega na usuwaniu czynników powodujących uczenie się postaw antagonistyczno – destrukcyjnych b)oddziaływanie ergotropowo-reedukacyjne- polega na wytwarzaniu skłonności motywacyjnych konkurencyjnych w stosunku do skłonności antagonistyczno-destruktywnych. Odwoływanie się do zainteresowań. c)oddziaływania semiotorpowo-reedukacyjne- oddziaływania dyscyplinujące,odwołujące się do represji i do wzmacniania resocjalizacji poprzez budzące zadowolenie zaspokajanie potrzeb osoby resocjalizowanej w zamian za respektowanie określonych norm.Zasady dotyczące procedury wychowania resocjalizującego:a) zasada akceptacji- wymaga od osoby oddziałującej postawy terapeutycznej pełnej życzliwości wobec wychowanka b)zasada respektowania- wymaga liczenia się z wychowankiem ,inspirowanie do samowychowania c)zasada perspektywicznej opieki-liczenie się z potrzebami wychowanka i zaspokojanie ich w toku działań resocjalizujących.Oprócz potrzeb obecnych uwzględnia się także potrzeby rozwojowe.
Metody resocjalizacji Środki realizacji zadań wychowawczych :walory osobowościowe wychowawcy, sytuacje społeczne,grupy formalne i nieformalne,elementy kultury(wytwory kultury,wzory kulturowe). Grupy metod wychowawczych: 1.Metody wpływu osobistego:
a)metoda przykładu b) metoda doradzania wychowawczego c)metoda przekonywania 2.Metody wpływu sytuacyjnego: a)metoda organizowania doświadczeń uczących b) metoda antycypacji c)metoda treningu 3.Metody wpływu grupy: a)metoda samorządu b)metoda kształtowania i przekształcania celów,norm, struktury grupy c)metoda podnoszenia spoistości grupy 4.Metody wpływu kulturowego: a) metoda nauczania resocjalizującego b)metoda aktywizacji pracowniczej c)metoda organizacji rekreacji Podział metod wg Czapówa:psychotechniki (metody wpływu osobistego), socjotechniki (metody wpływu sytuacyjnego,grupy), kulturotechniki(metody wpływu kulturowego)
Współczesny podział metod resocjalizacji : Antropotechniki(interakcji dwuosobowej, interakcji grupowej,antropotechniki środowiska), kulturotechniki(kulturotechnika aktywności szkolnej osób niedostosowanych,aktywności pracowniczej,aktywności rekreacyjnej) System progresywny .Twórca Maconochie.jego celem było nakłonienie przestepców do poprawy łagodnymi metodami wychowawczymi, odpowiedzialna za przestepstwo słaba wola ma być wzmocniona.Przestępcy sami muszą uczyć się samokontroli i sposobu zachowania.
Walter Crofton przedstawił koncepcje wykonywania kary pozbawienia wolności w trzech fazach:surowy reżim,nastepnie ciężkie prace publiczne i na świezym powietrzu, dalje kara odbywana w warunkach rozluźnionego reżimu.Fazę ostanio konczyło warunkowe zwolnienie. System rodzinny(zwany szwajcarskim) –otworzył Fellenberg zakłąd przeznaczony dla dzieci żyjacych w skrajnej nędzy.Pierwszym kierownikiem był Wehrli. Była obecna nauka i praca każdy chłopiec przed 15 rokiem życia otrzymywał nadzór starszego.
Republiki młodzieżowe:Koedukacyjna Republika Młodzieży Wykolejonej we Freeville- założona dla młodzieży przestepczej obu płci opuszczonej i trudnej do prowadzenia w wieku od 14-21 lat .niedorozwinięci i eplieptycy nie byli przyjmowani.Był to zakład prywatny.Podstawowe założenia organizacyjne;zupełnej i pracy. Samorządnośc i odpowiedzialnosci wychowanków w republice.Sami wychowankowie wydawali ustawy. Wolność wyboru zawodu,sami wychowankowie się utrzymywali. Miasto Chłopców w Omaha –miasto opuszczonych chłopców chłopców bez względu na pochodzenie, rase,wyznanie.Falagan nie uznawał podziału dzieci na dobre i złe.Diecko powinno być wszechstronnie wychowane iddywidualnie i społecznie.Gruntowne przygotowanie zawodowe.Kładł nacisk na to aby wychowankowie nabierali przekonania,że wszystko co robią ma sens cel i wartość.
Zakłady poprawcze i schroniska dal nieletnich dzielą się na:1.Resocjalizacyjne:a)otwarte – przeznaczone dal nieletnich którzy nie przebywali w aresztach śledczych lub ZK. ,nie dopuścili się określonego czynu karalnego,wyrażają wole uczestniczenia w porcesie resocjalizacji Liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziele szkolnym wynosi 12 osób.b )zakłady resocjalizacyjne półotwarte-mogą być umieszczani wychowankowie z zakładów resocjalizujących otwartych,których zachowanie nie uzasadnia dalszego pobytu w tych zakładach, resocjalizujących zamknietych i o wzmozonym nadzorze wychowawczym co do których istnieje przekonanie że dalszy proces resocjalizacji może przebiegać w zakładach półotwartych.Liczba wychowanków do 10 osób.c)zakłady resocjalizacyjne zamkniete-przeznaczone dla wychowanków którzy wielokrotnie uceikali z zakładów otwartych lub półotwartych.Liczba wychowanków do 8 osób.Zakłady resocjalizujące o wzmożonym nadzorze wychowawczym-są preznaczone dla nieletnich,wobec których sąd orzekł umieszczenie w tego rodzaju zakładzie. Liczba w grupie do 4 osób. Schroniska dzielą się na :zwykłe(liczba nieletnich powinna wynosić 10 osób), interwencyjne(powinno być do 6 osób). W skład schroniska wchodzą:internat,szkoła, warsztaty szkolne,zespól diagnostyczny. Schronisko opracowuje opinie psychologiczno- pegagogiczna o nieletnim: określenie stanu zdrowia fizycznego,określenie poziomu zdrowia psychocznego,charakterystyka środowiska rodzinnego i rówieśniczego,uwarunkowania psychospołeczne,więzi emocjonalne,system wartości,system wychowawczy,analiza procesu nieprzystosowania społecznego ,wnioski określające kierunki oddziaływań resocjalizujących,propozycje dotyczącerodzaju środka wychowawczego lub poprawczego. Nieletniego skreśla się z ewidencji ośrodka w przypadku:zwolnienia ze schroniska, przeniesienia do innego lub umieszczeniu w zakładzie,areszcie śledczym lub zakładzie karnym


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum dla studentów resocjalizacji Strona Główna -> Egzaminy, materiały pomocnicze Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin